Länsmuseets pallkrageodling på gräsmattan utanför museibyggnaden.Uppdrag och organisation

På Länsmuseet Gävleborg finns mer än 75 års erfarenhet av 10 000 års historia samlad. Tillsammans med länsinvånarna undersöker vi länets kulturarvsberättelser och miljöer på olika sätt. Vi utför rådgivning, arbetar på uppdrag, driver skolprojekt, producerar utställningar, håller föredrag, tillgängliggör museets samlingar, forskar och arbetar pedagogiskt på olika sätt med alla typer av grupper, främst med inriktning på barn och unga. 

Arbetet kan resultera i till exempel en utställning, ett samtal eller en pallkrageodling ... Det kan dokumenteras i ord och bild eller bli en teaterföreställning, en workshop eller en guidad vandring. Vi arbetar med många olika verktyg och utgår ofta ifrån frågor som är aktuella i vår samtid. Museet förvaltar samlingar som omfattar omkring 2 miljoner bilder, hundratals hyllmeter arkivhandlingar och 80 000 föremål. 

Länsmuseet Gävleborgs vision är:
Kulturarven i Gävleborgs län ska betyda mer för fler

 
Kulturplan för Gävleborgs län
Den uppdragsöverenskommelse som Länsmuseet Gävleborg årligen tecknar med Region Gävleborg utgår ifrån kulturplanen för Gävleborg 2016–2018, "Ett kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang".

I kulturplanen anges följande regionala kulturpolitiska mål, som ska vara vägledande för den regionala kulturverksamheten:

Den regionala kulturpolitiken
• stärker folkbildning och folkrörelse
• främjar folkhälsan
• ökar länets attraktivitet
• främjar innovation och hållbar utveckling

Den regionala kulturpolitikens övergripande mål är att:
• möta människors grundläggande behov av kulturupplevelser
• öka tolerans och mångfald
• förklara, inkludera och skapa delaktighet i samhället
• utmana det etablerade och vitalisera demokratin
• bidra till kreativitet, nya idéer och nya kulturella uttryck
• främja likvärdiga förutsättningar för kulturlivet i länet

Länk till Regional Kulturplan för Gävleborgs län 2016–2018, Ett kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang.

 
Kulturarvsinstitutionernas gemensamma uppdrag
Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands museum och Arkiv Gävleborg har gemensamma uppdrag och mål kopplat till kulturplanen:

”Kulturinstitutionerna ska vara angelägna för människor och samhälle genom att ge redskap för att förstå och hantera historiska och samtida skeenden. Musei- och arkivverksamheten ska angå, ompröva och skapa delaktighet. Verksamheterna ska arbeta med regionens frågor och fungera som stöd och utvecklingsresurser för hela Gävleborg med sina olika inriktningar och kompetenser.

Verksamheternas arbete ramas in av gemensamma frågeställningar där utgångspunkten är de stora pågående strukturomvandlingarna i dagens samhälle – från ett industriellt till ett postindustriellt tillstånd. Förändringar inom teknik och ekonomi, ett förändrat förhållande mellan stad och landsbygd, och en ständigt föränderlig global situation väcker nya frågor om kulturarv, identitet och existentiella sammanhang. Kulturarvsinstitutionernas roll är att bredda kulturarvsberättelsen från en nationell berättelse till en mångfald av berättelser, att möta och undersöka samtidens frågor, involvera människors kunskap, berättelser och känslor samt gestalta historiens mångtydighet.”

Institutionerna ska:

• genom inkluderande arbetssätt, ny kunskapsuppbyggnad och pedagogiska insatser bidra till att människor får kulturella och historiska perspektiv som öppnar för reflektion, norm- och källkritiskt tänkande och en vitaliserad demokrati

• involvera forskare och kulturutövare för att i dialog med länets innevånare undersöka och ompröva de rådande kulturarvsberättelserna och aktivt gestalta nya

• ge människor möjlighet att utforska sin kreativa förmåga och använda olika uttryckssätt

Länk till Länsmuseets uppdragsöverenskommelse (UÖK) 2018.

 

Organisation


Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med stiftare från Region Gävleborg, Gävle kommun, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund och Gästriklands Kulturhistoriska Förening. Region Gävleborg är huvudbidragsgivare enligt den statliga kultursamverkansmodellen.Gruppbild på museets personal framför en av museets tegelväggar. 26 personer är med på bilden.

Länsmuseets styrelse

Utsedda av Region Gävleborg:
Mats Kolarby, ordförande (S)
Ylva Bandmann, vice ordförande (MP)
Inger Elisson-Wigö (S)
Lena Åberg (L)
Pia Jansson (M)

Utsedd av Gävle kommun:
Kerstin Monk (MP)

Utsedd av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund:
Owe Norberg

Länk till kontaktuppgifter.


Länsmuseets årsredovisningar:

Årsredovisning 2017 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2016 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2015 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2014 Länsmuseet Gävleborg 

Årsredovisning 2013 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2012 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2011 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2010 Länsmuseet Gävleborg