Länsmuseets arkiv

Länsmuseet Gävleborgs arkiv, det s k ämbetsarkivet, speglar museets verksamhet från 1940 och fram till idag. Vi förvarar också vissa enskilda arkiv från privatpersoner, företag, föreningar, och arkiv med koppling till hemslöjd och sjöfart. De flesta enskilda arkiv har koppling till museets föremålssamling. 

Har du frågor om arkivmaterial, kontakta:
Sofia Hedén, arkivarie
Telefon 026-65 56 27
E-post faktarum@xlm.se

Här nedan ger vi exempel på vad våra arkiv innehåller:

Länsmuseet Gävleborgs arkiv (ämbetsarkivet)

Utställningsarkiv

Material från alla utställningar som anordnats på museet– vernissagekort, tidningsartiklar, dokumentationer, skisser, publikationer och fotografier. Arkivet fylls årligen på med det senaste materialet.

Korrespondens

Brev från och till museet. Bland dessa finns även brev från före museets tillkomst då förste museichefen Philibert Humbla också var anställd som intendent för hembygdsförbundet.

Kulturmiljö: arkeologi och byggnadsvård

Här finns ärenden som länsmuseets byggnadsantikvarier och arkeologer utfört sedan 1940-talet angående länets fornlämningar, byggnader och kyrkor. Nytt material produceras allt eftersom nya ärenden utförs.

Inventeringar

Under årens lopp har museet deltagit i olika inventeringsprojekt i länet. De har utförts både i egen regi och ibland tillsammans med andra, exempelvis med Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund. Inventeringarna har resulterat i både text- och fotodokumentation, och ibland även i intervjuer. Exempel på ämnesområden: kyrkor, industrier, textilier, milstolpar, fäbodar, bostadshus.

Äldre sockenarkivet

En mindre samling dokument, sorterade efter sockentillhörighet. Den består av äldre kulturmiljövårdsärenden från museet från perioden 1933–1960 men också av många äldre enskilda handlingar från länet.

Här finns gårdsarkiv, mindre personarkiv, inventeringar, företagshandlingar och andra handlingar som berättar länets historia. Det är i denna samling du finner museets äldsta dokument, ett köpebrev rörande en tomt i Hemlingby, Valbo socken, daterat år 1605.
 

Företagsarkiv

Våra knappt 60 företagsarkiv kommer främst från Gävle men det finns också några från övriga länet. Här kan nämnas Skoglund & Olsson, Gefle Porslin, Mattons Läderfabrik, Gefle Ångväfveri, de kemisk-tekniska företagen Tekniska AB Flora och AB Svea.

Många mindre företagsarkiv finns också från så skilda företag som Kratte Masugn, Danerius vagnsmakeri, Antons Bierstube och Hellströms pepparkaksbageri.

Det största företagsarkivet är Ahlgrens Tekniska Fabrik AB:s arkiv som rymmer ca 700 hyllmeter arkivalier och ca 200 hyllmeter föremål.

Ett företagsarkiv innehåller mycket skilt material som till exempel ekonomiska handlingar, korrespondens och priskuranter. I flera fall har vi även föremål som tillhört företaget.

Exempel på företagsarkiv

·Anderssons accedenstryckeri i Arbrå, trycksaker och ekonomiska handlingar, 1907–1975.
·Kratte Masugn, Torsåker, ekonomiska handlingar, 1844–1853.
·Skoglund & Olson, priskuranter, 1877–1970.
·Gefle Ångväfveri, vävsedlar, tidningsurklipp och läroböcker, 1927–1950.
·Mattons Läderfabrik, ekonomiska handlingar och dokumentationer om företaget, 1861–1953.
·Gefle Porslin, priskuranter, skisser till föremål, fotografier av sortimentet, trycksaker och intervjuer, 1910–1986.
·Ahlgrens Tekniska Fabrik AB och PIX AB, korrespondens, ekonomiska handlingar, marknadsföringsmaterial och föremål, 1885–1990.

Personarkiv

Vi har drygt 250 personarkiv från hela länet, daterade från 1709 och framåt. Här finns efterlämnade handlingar från många enskilda personer: fiskare, sjömän, hantverkare, grosshandlare och många andra. Konstnärers arkiv har också hittat hit, såsom Ida Schulzenheims och Ida Mattons handlingar.

Personarkiven varierar i storlek från några enstaka handlingar till flera volymer. I flera fall har vi även både föremål och fotografier som tillhört samma person.

Personarkiven innehåller vanligtvis brevsamlingar, personliga handlingar såsom intyg och betyg, ekonomiska handlingar och mindre samlingar av tidningsurklipp eller böcker.

Exempel på personarkiv

·Hedvig Ulfsparre, korrespondens, tidningsurklipp och handlingar om svensk hemslöjd och slöjd i allmänhet samt personliga handlingar, 1877-1963.
·Märta Brodén - hemslöjdskonsulent i Gävleborgs län, korrespondens, handlingar och arbetsmaterial om länets hemslöjd och slöjd i allmänhet samt personliga handlingar 1901-1989.
·Ebba Fick, korrespondens, tidningsurklipp och handlingar om länets hemslöjd och slöjd i allmänhet med tillhörande inventeringar och tygprover, 1880-1937.
·Person- och släktarkiv från Gävles borgarsocietet.
·Rettig, personliga handlingar från familjen, 1829-1938.
·Selggren, brev och andra personliga handlingar samt affärshandlingar, 1736-1896.
·Sehlberg, brev och andra personliga handlingar samt affärshandlingar, 1751-1871.

Föreningsarkiv

Vi förvarar en liten mängd föreningsarkiv, från bland annat Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, Gävle musei vänner, Drottningens centralkommittés hemskomakeri, Gefle arbetsstuga för mission bland sjömän samt Norrlands och Gefle-Dala konstförening.

I samband med donationen av Hedvig Ulfsparres textilsamling från Nordiska museet 2004 medföljde även ett flertal föreningsarkiv med hemslöjdsanknytning, till exempel Gästriklands Hemslöjdsförening och Gävleborgs läns hemslöjdsförening.

Exempel på föreningsarkiv

·Kurser i skomakeri för privatpersoner över hela landet anordnade av Ebba Fick genom bidrag från Drottningens centralkommitté, 1917-1920.
·Gästriklands hemslöjdsförening, protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens samt fotografier av inventerade föremål, 1912-1966.
·Gävleborgs läns hemslöjdsförbund, verksamhetsberättelser samt en mängd skisser och prover på textilt konsthantverk, 1949-1975.

Sjöfartsarkiv

Vi har flera sjöfarts- och fartygsarkiv som varierar mycket i storlek. Här finns arkivmaterial från 37 fartyg och även material från två av Gävle varv, Bergfors & son och Brodins varv. Här hittar vi också ett spännande material från briggen Gerda från 1902–1961 men även några av "nya" Gerdas handlingar.

Många loggböcker och andra handlingar såsom fraktsedlar och verifikationer berättar detaljerat om strapatsrika seglatser över hela världen. Barken Daphnes och skonerten Alfhilds material finns även publicerat på Järnrikets hemsida.

I många av loggböckerna berättas även om fartygens besättning. En mindre del av sjöfartsmaterialet består av sjömansarkiv. Dessa innehåller t.ex. avmönstringsböcker, brev och betyg.

Exempel på sjöfartsarkiv

·Barken Daphnes loggböcker med intressanta resor över hela världen, 1877-1878.
·Skonerten Alfhilds loggböcker, verifikationer för besättningens vardag och fraktsedlar, 1874–1884.
·Sjömannen Nils Frisks personarkiv, 1795–1850.

Fiskaresonen Nils Frisks ansökning från oktober 1793 - Länsmuseet GävleborgHedvig Ulfsparre - Länsmuseet Gävleborg