Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Arkeologi

I Gävleborgs län finns mer än 30 000 registrerade forn- och kulturminnen. Mer än 80 % av länets yta består av skog. Det gör att Gävleborgs län hör till ett av de mest skogsrika länen i landet. Det är med andra ord inte konstigt att omkring en tredjedel av länets registrerade fornlämningar kan kopplas till skogsbruk. Skogen har genom historien utgjort resurs till de energikrävande järnbruken, hyttområdena, gruvområdena och den förhistoriska järnframställningen.

 

Andra vanligt förekommande lämningar inom länet utgörs av fångstgropar, gravar, skeppsvrak och förhistoriska boplatser – och en lång rad andra lämningar som speglar de ca 10 000 år det bott människor här.

 

Kända lämningar hittar du på Riksantikvarieämbetets webbplats Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/

Den arkeologiska processen

Varje tidsperiod har satt spår i landskapet. Vissa lämningar är dolda under marken medan andra fortfarande är synliga. Arkeologi handlar om att försöka tolka spåren för att få kunskap om äldre tiders samhällen och de människor som levt där.

 

Arkeologi inför en exploatering kan bestå av upp till tre etapper: Arkeologisk utredning, Arkeologisk förundersökning och Arkeologisk undersökning. Varje etapp grundas i ett beslut från länsstyrelsen och dokumenteras i en arkeologisk rapport. En arkeologisk utredning kan till exempel utföras inför planering av en ny kraftledning, vindkraftpark eller ny vägsträckning. Syftet med utredningen är att avgöra om det finns okända lämningar inom området. Med vetskap om det finns det möjlighet att göra justeringar i planerna så att de kommande exploateringarna inte riskerar att skada lämningarna.

 

En Arkeologisk utredning kan bestå av två delar. Arkeologisk utredning steg 1 består av fältinventering av berörd yta. Lämningar ovan mark samt potentiella boplatslägen registreras. I vissa fall krävs också kart- och arkivstudier. Arkeologisk utredning steg 2 består av utredningsgrävning för att avgöra om till exempel ett boplatsläge utgörs av en förhistorisk boplats.  

I en Arkeologisk förundersökning avgränsas fornlämningen. I samband med förundersökningen grävs därför flertalet större eller mindre schakt. Via schakten är det möjligt att avgöra vilken utbredning lämningen har, hur många konstruktioner som finns kvar i marken och därmed också fornlämningens vetenskapliga potential.

 

Vid den Arkeologiska undersökningen dokumenteras fornlämningen i sin helhet och tas bort. Denna undersökning görs endast om det inte går att undvika en fornlämning i en exploatering.

 

Alla markingrepp vid lämningar kräver tillstånd från länsstyrelsen.

spade med rött skaft lämnad i jordgrop
Spår i marken ger information om platsens historia.

Rådgivning och information

Arkeologerna på länsmuseet ger råd och upplysning om fynd, fornlämningar och facklitteratur till allmänhet, föreningar, och andra intresserade. Rådgivningen sker per telefon, e-post och i vissa fall även genom platsbesök.

 

Vi sprider information om arkeologi, kulturmiljövård och aktuella uppdrag via arkeologiska rapporter, skrifter, seminarier, utställningar, föredrag, visningar och naturligtvis också genom museets digitala kanaler.

Remisshantering

Arkeologerna på länsmuseet lämnar yttranden i planärenden som berör alla typer av markarbeten där lämningar berörs eller antas kunna beröras. Till sådana ärenden kan till exempel höra nya vägdragningar, järnvägsbyggen och anläggning av vindkraftsparker.

Vanliga frågor

– Jag har hittat en fornlämning eller ett fornfynd. Vad gör jag?

Kontakta Länsstyrelsen Gävleborg. De ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet.

 

Länsstyrelsen säkerställer att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom Kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som redan är kända och registrerade och sådana som ännu inte har upptäckts.

 

Kontakta länsstyrelsen om du:

  • Planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning.
  • Har hittat en ny fornlämning.
  • Har hittat ett fornfynd.
  • Upptäcker en skada på en fornlämning.
  • Vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

 

Om du hittar en oregistrerad fornlämning eller ett fornfynd, försök skriva ner koordinaterna för platsen eller markera fyndplatsen på en karta så att den blir möjlig att återfinna. Idag finns det GPS- funktioner i de flesta smarta telefoner. GPS-funktioner finns också i Skogsstyrelsens app Skogens pärlor, samt i Riksantikvarieämbetets app Fornsök.

 

Information angående bland annat fornlämningar, fornfynd, byggnadsminnen, tillstånd, stöd eller bidrag finns på Länsstyrelsens hemsida för kulturmiljö.

– Får jag använda metallsökare?

För all användning av metallsökare krävs tillstånd från länsstyrelsen.  

– Vad säger lagen?

Kulturmiljölagen utgör grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av vårt kulturarv. Lagen består av 9 kapitel, samt övergångsbestämmelser som innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader (3 kap.), fornlämningar (2 kap.), fornfynd (2 kap.), kyrkliga kulturminnen (4 kap.) och vissa kulturföremål (6–8 kap.).

 

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Lagen är till för att nuvarande och kommande generationer har tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

 

Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. För att få utföra ett arbete där kulturmiljön berörs krävs ett tillstånd från länsstyrelsen.