Samernas historia


Den 6 februari firas samernas nationaldag

Samernas nationaldag är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland. Det är en dag som uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll.

Samiska platser i Gästrikland och Hälsingland

Samer har levt i Gästrikland och Hälsingland under lång tid. Men länets samiska historia är nästan helt okänd. Just nu arbetetar Länsmuseet för att kartlägga samiska kulturlämningar så att platserna kan bli kända och skyddade. Vi vet att det finns mycket kunskap runt om i länet som inte är nedtecknad.

Känner du till spår av länets samiska historia? Hör av dej till oss!

Samer Länsmuseet Gävleborg arbetar med att kartlägga samiska kulturmiljöer i Gävleborgs län. Projektet syftar till att registrera samiska forn- och kulturlämningar i fornminnesregistret – så att de blir kända och skyddade.

Arbetet sker i samarbete med Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, och bekostas av Region Gävleborg och Gästriklandsfonden.

Lyssna till Maria Björck, avdelningschef/arkeolog på Länsmuseet Gävleborg, 
som berättar om länsmuseet kartläggning av samiska kulturlämningar.
Ca 15 minuter (ljud)
Kultur GävleborgSamernas historia i Gästrikland och Hälsingland

Sedan lång tid tillbaka har Gästrikland och Hälsingland haft en samisk befolkning. Ännu in på 1900-talet har fjällsamer årstidsvandrat hit med sina renar, och tidigare har skogs-samer och ”sockenlappar” varit en naturlig del av samhället. Men trots detta är länets samiska historia till stora delar okänd.

Vi vet dock att det finns mycket kunskap ute i länet som inte är nedtecknad. Känner ni till samiska ortnamn, berättelser och platser som kan kopplas till det samiska kulturarvet? Ta kontakt med oss.
Hjälp oss finna spåren efter en spårlös historia!
Kontakta oss:
Maria Björck, antikvarie/avdelningschef Kulturmiljö
maria.bjorck@xlm.se   026-65 56 45 
Inga Blennå, antikvarie, stationerad i Hudiksvall
inga.blenna@xlm.se   026-655673

 

OHTSEDIDH
Samiska kulturyttringar i Mellansverige


Läs mer på Ohtsedidhs hemsida ► 
Sedan lång tid har det funnits en samisk befolkning i Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län. I arkiv och i folktradition framskymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Projektet syftar till att synliggöra samt sprida kunskap om en minoritets kulturarv, därmed också skydda de fysiska spåren i landskapet. Projektet söker därför inte bara spår efter samer i det förflutna utan också det samiska kulturarvet och identiteten i samtiden.

Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum.

Projektet stöds av Statens kulturråd, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg och Region Västmanland.

Följ Ohtsedidh  
 
Kontakt:
Joakim Wehlin, 023-666 55 34, joakim.wehlin@dalarnasmuseum.se

 

Arkeologisk undersökning av sockenlappbostället utanför Järvsö

Länsmuseet Gävleborg, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum och Stene byaförening har gjort en arkeologisk undersökning av ett sockenlappboställe utanför Järvsö i Hälsingland finansierat av Länsstyrelsen Gävleborg. 
Vid första anblicken ser platsen ut som en vanlig torplämning, men fyndmaterialet visar tydligt att det är samer som bott här i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. De ben som hittades är från får/get och nöt, men det fanns även ben av häst och björn. Detta är en direkt koppling till sockenlappens arbetsuppgifter som hästslaktare och rovdjursjägare.

Det mest spännande fyndet som gjordes är ett hänge i kopparlegering som har hört till en trumma. På den tiden var det förbjudet att använda samiska trummor. Fyndet kan tolkas som att familjen trotsat förbudet. Undersökningen visar tydligt att arkeologin är ett viktigt komplement till de historiska källorna.

Arkeologer i fält. Under en grävning. Skog.
Se Maria Björk visa och berätta från den arkeologisk undersökningen.
Ca 15 minuter (film från Länsstyrelsen Gävleborg)
Länk till filmen:"Arkeologisk undersökning av sockenlappbostället utanför Järvsö"​

Samiska ortsnamn, busstrafikskylt Lappåsen - Länsmuseet Gävleborg